"Byzantine sensitivity" - Collage by Vashon Artist John Schuh.
Byzantine sensitivity
Collage
10" x 10"
2016

"Byzantine sensitivity" - Collage by John Schuh